Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n strategia 2023-2026

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on ainoa Suomessa toimiva järjestö, joka keskittyy edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista uskonyhteisöjen keskuudessa ja tukee näissä yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ja hengellisen väkivallan uhreja.

Strategia ohjaa UUT:n toimintaa vuosina 2023–2026.

Visio

Yhteiskunta, jossa yksilöllä on vapaus uskoa tai olla uskomatta ilman pelkoa, ja jossa hengelliseen väkivaltaan puututaan niin uskonyhteisöjen kuin yhteiskunnan taholta.

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tehtävä

UUT:n tehtävänä on tarjota tukea ja tietoa uskonyhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja heidän läheisilleen, vähentää hengellisen väkivallan ilmenemistä yhteiskunnassamme sekä toimia tunnettuna ja luotettuna asiantuntijana uskontojen varjopuoliin liittyvissä kysymyksissä.

Arvot

Työmme pohjaa ihmisarvon kunnioitukseen, yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja uskonnonvapauteen. Arvomme perustuvat YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

Näin toteutamme tehtäväämme ja visiotamme

  • Järjestämme monipuolista vertaistukitoimintaa.
  • Tiedotamme hengelliseen väkivaltaan ja uskonyhteisöjen ongelmallisiin puoliin liittyvistä kysymyksistä.
  • Käymme vuoropuhelua uskonyhteisöjen edustajien kanssa ja tuomme uskonyhteisöjen ongelmia viranomaisten ja päättäjien tietoon.
  • Tarjoamme vapaaehtoisille ja muille toimintaamme osallistuville vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Toimintaympäristö

Yhteiskunta ja sen arvot ovat nopeassa muutoksessa. Jotkin uskonyhteisöt toimivat tavoilla, jotka ovat ristiriidassa yhteiskunnan hyväksymien arvojen tai oikeuksien kanssa. Tässä tilanteessa UUT:lla on mahdollisuus vaatia uskonyhteisöjä toimimaan tavoilla, jotka ovat yhteiskunnan oikeaksi katsomien arvojen ja oikeuksien mukaisia.

Hengellisen väkivallan ilmiöt ovat tulleet näkyväksi osaksi yhteiskunnassa käytävää keskustelua tällä vuosituhannella, mutta yhteiskunta on puuttunut hengelliseen väkivaltaan vain vähän. Keskustelu mahdollisuuksista puuttua hengellisen väkivallan ilmiöihin on ajankohtainen.

Yhteiskunnan moniarvoistumisen seurauksena evankelis-luterilaisen kirkon asema ja rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on voimakkaassa murroksessa. Samaan aikaan suuri määrä uusia uskontoja ja uskomuksia on tullut tarjolle. Tämä luo tarvetta luoda tietoa suuresta joukosta uskonyhteisöjä sekä muita uskontoja muistuttavia yhteisöjä tai uskomusjärjestelmiä.

Tavoitteet ja painopisteet 2023-2026

Vertaistuki-, tiedotus ja vaikutustoiminta
  • Vertaistukitoimintamme on monikanavaista, laajaa ja laadukasta.
  • Tiedotustoimintamme painopistealueita ovat lasten ja naisten oikeudet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanne.
  • Kiinnitämme uskonyhteisöjen edustajien ja viranomaisten ja päättäjien huomiota väkivallan esiintymiseen ja ehkäisemiseen uskonyhteisöissä.
Vapaaehtoistoiminta ja UUT työnantajana
  • Tunnustamme hengellisen väkivallan kysymysten parissa työskentelyn kuormittavuuden ja tuemme työntekijöidemme ja vapaaehtoistemme jaksamista mm. tarjoamalla koulutusta, työnohjausta ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.
  • Huomioimme työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja tuemme työn ja perheen yhteensovittamista.

Tutustu strategiaan kokonaisuudessaan: Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n strategia 2023-2026 (pdf)