Stödföreningen för religioners offer, rf

Målet för Stödföreningen för religioners offer är att förebygga andligt våld och stöda offer för andligt våld i Finland. Andligt våld kan innebära många olika former av övergrepp, manipulation och begränsningar, som förekommer inom religiösa samfund. Samfunden och deras ledare kan ha mycket makt, och makten kan förklaras som Guds vilja. Samtidigt saknar många samfund fungerande mekanismer för att ingripa mot missbruk och övergrepp, och istället döljer man problemen i syfte till exempel att skydda samfundets rykte. Detta leder ibland till mardrömslika situationer för individen och ett sådant våld, som samhället är svagt utrustat att ingripa i.

Vår förening stöder personer som råkat i svårigheter inom religiösa samfund och deras närstående, genom stöd av andra i liknande situation. Vi går ut med information om problem som förekommer inom trossamfund, och vi försöker påverka samhället och trossamfund så, att man inte accepterar och istället ingriper mot andligt våld.

Vår förening lyfter fram problem som förekommer inom religiösa samfund, men vi är inte religionsfientliga eller förespråkare av någon given världsåskådning. Både sådana som är med i olika trossamfund, och sådana som är icke-troende, är med i Stödföreningens verksamhet.

Centralt i vår verksamhet är att främja de mänskliga rättigheterna, såsom religions-, yttrande- och åsiktsfriheten. Vi vill främja barnens rättigheter, rättigheter för sexuella minoriteter samt jämställdhet mellan könen. Inom strikta religiösa samfund finns det ofta allvarliga brister när det gäller förverkligande av dessa rättigheter.

Vår verksamhet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), enskilda donatorer och medlemmar.

Problem och kriser relaterade till religiösa samfund

Personer kan uppleva allvarliga kriser inom religiösa samfund samt när de lämnar samfundet. Sexuellt våld, ekonomiskt utnyttjande, alkoholism, människohandel och familjevåld är exempel på problem som kan förekomma inom religiösa samfund. Dessa problem förekommer även utanför religiösa samfund, men ibland kan den täta gemenskapen inom ett samfund förvärra problemen genom att man t.ex. inte vill att myndigheterna eller andra utomstående skall få information om problemen eller att man förhåller sig kritiskt till professionell hjälp.

En person som lämnar ett religiöst samfund kan hamna i en kris som bland annat handlar om att förlora sin världsbild, sin identitet och sina sociala relationer. Vissa har tillbringat hela sitt liv, ända från barndomen, i samfundet, och världen utanför är för dem en främmande kultur där de eventuellt inte känner en enda person. I vissa fall kan separationen från ett samfund leda till en skilsmässa och/eller att man förlorar sin arbetsplats. I livskriser som dessa är stödet från närstående mycket viktigt för att man skall kunna klara sig igenom krisen. Men när det gäller att lämna ett religiöst samfund kan man förlora just detta stöd av familjemedlemmar och vänner. Vissa som lämnar ett religiöst samfund blir helt ensamma, utan stöd av vänner och familjemedlemmar, samtidigt som de saknar en utbildning eller en plats i livet. Därför är stödet av andra i liknande situation väldigt viktigt för många.

Stödgrupper (Stöd av andra i samma situation)

Stöd av andra i samma situation betyder det stöd som andra kan erbjuda, som varit med om liknande upplevelser. Att dela sina erfarenheter, känslor och tankar hjälper en att bearbeta svåra och smärtsamma upplevelser. Det kan vara en lättnad att upptäcka att man inte är ensam med sina upplevelser och tankar. Stöd av andra i samma situation kan erbjuda nya sociala relationer istället för de man förlorat, perspektiv på ens egen situation och tips på hur man ska klara sig. Det stöd som andra i liknande situationer kan erbjuda kan upprätthålla och förbättra hälsan.

Vi ordnar stödgrupper antingen via nätet eller genom fysiska träffar på många orter i Finland. Stödgrupperna är öppna för alla och deltagande är avgiftsfritt. Man behöver inte vara medlem av Stödföreningen för religioners offer för att delta i stödgrupperna.
Ifall du ännu inte är redo att prata om dina erfarenheter, är du ändå välkommen att bekanta dig med gruppen och lyssna till andras erfarenheter. Tystnadsplikt är en absolut regel inom stödgruppen.

Stödgrupperna fungerar främst på finska, men det är möjligt att delta på svenska, engelska eller andra språk som pratas i Finland i vissa grupper. Du kan hitta mera information om de olika gruppernas verksamhet på våra hemsidor. Mera information får du också genom att skriva till: tiedotus@uut.fi.
Information om alla våra stödgrupper finns här.

Stödgrupper på facebook

Vi har flera stödgrupper på Facebook där man kan få stöd av andra i liknande situation. Grupperna är hemliga, dvs. de kan inte hittas med sökfunktioner och ingen utomstående kan se vem som är medlem av grupperna. Ta kontakt med oss, om du vill bli medlem av en stödgrupp på Facebook. Innan du går med i gruppen, skickar vi dig gruppens regler som vi ber dig läsa och godkänna.

Stödtelefon

Om du anonymt vill diskutera om dina erfarenheter, kan du ringa till Stödföreningen för religioners offers stödtelefon. Vid stödtelefonen dejourerar frivilliga som är utbildade av Stödföreningen och som har tystnadsplikt. De frivilliga har personliga erfarenheter av religiösa samfund och har dessutom i sitt arbete som frivillig mött många personer som råkat ut för andligt våld. Telefonsamtalen kostar samma som ett normalt telefonsamtal.

Tukinet Groupchat

Tukinet är en plattform som upprätthålls av föreningen Psykisk Hälsa Finland, där olika organisationer kan erbjuda stöd bl.a. i form av gruppchattar. Stödföreningen för religioners offer ordnar gruppchattar via Tukinet. Diskussionen leds av två frivilliga, som utbildats av Stödföreningen för religioners offer, och man kan delta i diskussionen med en anonym signatur. Gruppchattarna är ett sätt att få stöd av andra i liknande situation helt anonymt och oberoende av bostadsort. Chattarna är huvudsakligen på finska, men det finns också möjlighet att delta på andra språk, enligt de språk som handledare behärskar.

Tukinet hittar du här.

Du kan stöda och delta i föreningens verksamhet

Vill du stöda vår verksamhet? Det kan du göra genom att bli medlem, donera till vår verksamhet eller göra frivilligarbete. Vi har behov av frivilligarbetare, som behärskar olika språk.
Om du vill komma med som frivillig, fyll i denna blankett.
Om du vill bli medlem, fyll i denna blankett.
Om du vill donera till vår verksamhet, se tilläggsinformation här.

SAMTALSSTÖD PÅ SVENSKA:

Stödtelefon på svenska, stöd av andra i samma situation.

Kontakta tiedotus@uut.fi så får du en personlig samtalstid.

Stödtelefon på finska, tiderna hittar du här.

KONTAKTUPPGIFTER