1 Rekisterinpitäjä

Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tiedotus@uut.fi
Y-tunnus: 1447374-9

2 Tietosuojavastaava

Joni Valkila, toiminnanjohtaja
Toinen Linja 17, 00530 Helsinki
tietosuoja@uut.fi
040 5145551

3 Rekisterin nimi

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n vapaaehtoisrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoisverkoston koordinointi sekä yhteydenpito yhdistyksen työntekijöiden ja eri puolilla Suomea toimivien vapaaehtoisten välillä. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja tietoja säilytetään vain vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisen ajan.

5 Rekisterin tietosisältö

Vapaaehtoisiin liittyen voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Millaisia tehtäviä vapaaehtoinen tekee / on tehnyt / olisi kiinnostunut tekemään UUT:lla
  • Uskonnollinen taustayhteisö (jos vapaaehtoinen on ilmoittanut tämän tiedon)
  • Mahdollisia vapaaehtoisen itse ilmoittamia lisätietoja (esim. omaan taustaan, koulutukseen, käytettävyyteensä ym. liittyen)

6 Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä käytetään pääasiassa rekisteröidyn itse ilmoittamia tietoja, jotka saadaan muun muassa sähköisellä hakulomakkeella, jonka vapaaehtoistyöstä kiinnostunut täyttää. UUT:n henkilökunta päivittää näitä tietoja tarpeen tullen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tiedot ovat soveltuvin osin yhdistyksen henkilökunnan, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden käytössä rekisteröityjen henkilöiden suostumukseen perustuen ja vain yhdistyksen toimintaan liittyen.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU-/ETA- alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Vapaaehtoisrekisteri on tallennettu UUT:n tietojärjestelmään ja sitä säilytetään teknisesti hyvin suojatusti. Rekisterin käyttö on valvottua ja rajattua vain asianmukaiselle henkilöstölle.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoista, joita hänestä säilytetään. Tietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@uut.fi.

Yksityisyyden suojaamiseksi henkilön tunnistuksen vahvistaminen tehdään luotettavasti, kuten tietojen haun yhteydessä henkilökohtaisesti esitettävällä yleisesti hyväksytyllä henkilötunnisteella, esim. passilla. UUT pyrkii pitämään vastausajan mahdollisimman lyhyenä – kuitenkin enintään lain vaatimat 30 päivää.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.